دوشنبه, 31 تير 1398
عنوان : آغاز به كار پروژه استقرار مدیریت شرایط اضطراری در پالایشگاه گاز ایلام
کد خبر : ۳۰۱۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ 
ساعت : ۱۰:۴:۵۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شركت پالايش گاز ايلام در نظر دارد با توجه به اهداف سازماني خود، به عنوان شركت پيش رو در ميان شركت هاي پالايشي گاز يك سيستم مديريت شرايط اضطراري مناسب جهت شناسايي مؤثر سناريو ها، طرحريزي اصولي و ارائه راهكارهاي واكنشي و بازيابي مناسب در برابر شرايط اضطراري در پالايشگاه طراحي و پياده سازي نمايد.  
به همين منظور شركت ايده پردازان دانش ايمني (تنها شركت دانش بنيان كشور در زمينه مديريت بحران) كه به عنوان مجري پروژه برگزيده شده است روز چهارشنبه 1011/97 گزارش از برنامه ها و زمان بندي اجراي آنها را به اعضاي كميته مديريت بحران و رؤساي واحدهاي پالايشگاه ارائه نمود كه برخي از مهمترين برنامه هاي اين پروژه به صورت ذيل مي باشد:
 
-    مطالعه اوليه و گپ آناليز سيستم مديريت شرايط اضطراري
-    شناسايي، ارزيابي و اولويت بندي سناريو هاي اضطراري در پالايشگاه گاز ايلام
-    تهيه طرح هاي پيشگيرانه و محدود سازي سناريو هاي اضطراري در پالايشگاه گاز ايلام
-    افزايش سطح آمادگي و طرحريزي براي مقابله با شرايط اضطراري
-    تهيه طرح ها و روش هاي پاسخ در برابر سناريوهاي شناسايي شده پالايشگاه گاز ايلام
-    تهيه طرح هاي پيش، حين و بازيابي فوري حوادث


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

شرکت پالایش گاز ایلام

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0