يکشنبه, 29 مهر 1397

عكس هاي مربوط به اعضاء هيئت مديره:

مسعود زردویانعضو اصلي و رييس هيئت مديره


      شهریار داری پورعضواصلی، مدیرعامل و نایب رئیس
 

سعید نفری اقدمعضو اصلي 
سید نوید معتمدالشریعتیعضو اصلیعبدالرضا اکبر زادهعضو اصلی


عابدین زرگوشیعضو علي البدل
اشکان اسمعیلی
عضو علي البدل

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0