صفحه اصلی > تماس با ما 

 

مخابرات

 پست الكترونيكي :

 info@nigc-igtc.ir

 

 شماره تلفن :

084 3291 0000

 

شماره فکس

0832246092

  

 

 

 

 

 

 

 

 


مدیرعامل

 پست الكترونيكي :

 info@nigc-igtc.ir

 

 شماره تلفن :

084 3291 0000

 

شماره فکس

0832246092

 

 

 

 

 

 

  

روابط عمومی

 پست الكترونيكي :

 publicrelations@nigc-igtc.ir

 شماره تلفن :

084 3291 2060

شماره فکس

2061 3291 084

 

تدارکات و کالا

 پست الكترونيكي :

 info@nigc-igtc.ir

 شماره تلفن :

084 3291 2700 - 2720

شماره فکس


 

 

 

 

 

 

 


کمسیون مناقصات

 پست الكترونيكي :

 info@nigc-igtc.ir

 شماره تلفن :

084 3291 2850  - 2077

شماره فکس

084 3291 2092

 

 

تصاویر منتخب