صفحه اصلی > تماس با ما > تماس با ما 

 

مخابرات

 پست الكترونيكي :

 info@nigc-igtc.ir

 شماره تلفن :

0000 3291 084

شماره فکس

6092 3224 084

 

 

مدیرعامل

 پست الكترونيكي :

 info@nigc-igtc.ir

 شماره تلفن :

084 3291 0000

شماره فکس

6092 3224 084

 

 

روابط عمومی

 پست الكترونيكي :

 publicrelations@nigc-igtc.ir

 شماره تلفن :

2060 3291 084

شماره فکس

2061 3291 084

 

 

کمسیون مناقصات

 پست الكترونيكي :

 info@nigc-igtc.ir

 شماره تلفن :

2850 3291 084

شماره فکس

2092 3291 084

 

 

تدارکات و کالا

 پست الكترونيكي :

 info@nigc-igtc.ir

 شماره تلفن :

2700 3291 084

شماره فکس

 

تصاویر منتخب